مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی>> آرشیو <<شماره 6 ، دوره اول ، سال اول ، پاییز 1396>>