مقالات نشریه <<تحقیقات جدید در علوم انسانی (دوره جدید)>> آرشیو <<شماره 4 ، دوره دوم ، پاییز 1396>>