مقالات نشریه <<رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 1 ، سال اول ، تابستان 1396>>