مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 4 ، دوره دوم ، سال سوم ، پاییز 1396>>