مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 7 ، دوره دوم ، سال سوم ، زمستان 1396>>