مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 8 ، دوره دوم ، سال سوم ، پاییز 1395>>