شماره نهم - سال سوم - ویژه نامه مقالات لاتین حسابداری - پاییز 1395