شماره نهم - سال دوم - ویژه نامه مقالات لاتین روانشناسی - پاییز 1395