مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی>> آرشیو <<شماره 3 ، دوره اول ، سال اول ، بهار 1396>>