مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 1 ، دوره اول ، سال اول ، بهار 1394>>