مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 19 ، دوره دوم ، سال سوم ، بهار 1396>>