مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 4 ، دوره دوم ، سال دوم ، بهار و تابستان 1395>>