مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 6 ، دوره دوم ، سال دوم ، تابستان 1395>>