مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 26 ، دوره دوم ، سال سوم ، تابستان 1396>>