مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی>> آرشیو <<شماره 5 ، دوره دوم ، سال اول ، تابستان 1396>>