مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی>> آرشیو <<شماره 5 ، بهار و تابستان 1396>>