اطلاعات همایش
نام همایش : ﺭاﻫﺒﺮﺩﻫﺎ و ﺭاﻫﻜﺎﺭﻫﺎي اﺭﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ
تاریخ همایش : 15 مهر 1396
برگزار کننده همایش : آموزش و پرورش شهرستان میناب
شماره تماس همایش : آقای چمل نژاد 09367273046/ 09171973658
ایمیل/وب سایت همایش :

http://minabconf.ir


توضیحات همایش :
" ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲاﺳﺘﺎﻧﻲ ﺭاﻫﺒﺮﺩﻫﺎ و ﺭاﻫﻜﺎﺭﻫﺎي اﺭﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ "

ﺯﻣﺎﻥ اﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ 96

ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻤﺎﻳﺶ:

http://minabconf.ir

ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﮕﺮاﻣﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ :

@erteghaconf

ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ:

ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﺏ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ

ﺩﺑﻴﺮاﺟﺮاﻳﻲ (ﭼﻤﻞ ﻧﮋاﺩ)

09367273046/09171973658