اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/04
شیمی و بیوشیمی مواد غذایی:
نانوتکنولوژی و انکپسولاسیون ترکیبات مغذی
روشهای کاهش افزودنی های مواد غذاییو مخاطرات استفاده از آنها
اثر فرایندهای مختلف بر میکروارگانیسم ها و ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی مواد غذایی
شناسایی و اندازه گیری ترکیبات مختلف غذایی با روشهای پیشرفته

فرآوری مواد غذایی:
روش های نوین فرآوری در صنایع غذایی
تولید غذاهای فراسودمند، حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک و سیمبیوتیک
روشهای کاهش ضایعات مواد غذایی و بهره گیری از پسماندها در صنعت غذا
نانو فناوری در صنایع غذایی

بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی:
ارائه روشهای جایگزینی و کاهش نمک و روغن در مواد غذایی
ارائه روشهای سالم سازی و حذف سموم در مواد غذایی
مخاطرات و آلودگی های استفاده از فرایندهای سنتی و رایج در تولید مواد غذایی
روش های کاهش آلودگی مواد غذایی حین تولید و فرایند

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی:
استخراج و بکارگیری سویه های جدید در فرایندهای تخمیر مواد غذایی
تولید آنزیمهای مورد استفاده در صنعت غذا از منابع ارزان
روشهای کنترل رشد میکروارگانیسمها در مواد غذایی
تولید فراورده های تخمیری با استفاده از سویه های میکروبی

زراعت و کشاورزی:
به نژادی و به زراعی گیاهان زراعی،باغی، دارویی و...
مباحث نوین در کشاورزی (نانو تکنولوژی، بیو تکنولوژی،اکو فیزیولوژی و ...)
کشاورزی دقیق ، کشاورزی پایدار ، کشاورزی ارگانیک
تنش های محیطی و تولیدات کشاورزی

شیلات و آبزیان:
روشهای نوین تکثیر و پرورش آبزیان
بهداشت و بیماریهای آبزیان
فرآوری تولید محصولات نوین شیلاتی
بیوتکنولوژی و ژنتیک آبزیان

دام و طیور:
ژنتیک، بیوتکنولوژی و اصلاح نژاد دام و طیور
تغذیه دام و طیور
فیزیولوژی تولید و تولید مثل
پرورش و مدیریت واحدهای دامپروری