اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ
از 1395/11/06 لغایت 1395/11/07
-ارتقا بهره وری با استفاده از ظرفیت ها و مشارکت بخش غیر دولتی(با تاکید بر نظام سلامت)
توانمند سازی سازمان های غیر دولتی در ارائه خدمات
چالش ها و راهکارهای جذب و توسعه مشارکت خیرین
الزامات و تجربیات مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات
سیستم جذب و به کارگیری داوطلبان در ارائه خدمات
معرفی سازمان های مردم نهاد موفق
نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در ارتقاء سلامت جامعه

-ارتقا تاب آوری سازمانی از طریق چابک سازی ساختار منابع انسانی
استانداردسازی نیروی انسانی جهت ارائه خدمات( با تاکید خدمات سلامت)
سازمان دهی مجدد موسسات درمانی
سیستم جبران خدمت
مدیریت استعداد و جانشین پروری
مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت کارکنان دانش محور
مدیریت منابع انسانی
معماری نظام سلامت
مولفه های ارزیابی ساختار سازمانی و نحوه بهبود آن
واگذاری خدمات در راستای چابک سازی سازمان

-بومی سازی مدل های بهره وری با تاکید بر استراتژی های درون زا
استاندارد سازی خدمات در راستای بهره وری ارائه خدمات
استقرار ارزیابی عملکرد سازمان و مدل های تعالی سازمان
بهره وری در سازمان های بهداشتی درمانی
بهره وری و سیتم های پشتیبان تصمیم گیری و چالش های اجرای آن
تجربیات استقرار مدل های بهره وری در سازمانهای بهداشتی و درمانی و سایر دستگاههای ملی
مدل های کسب و کار در ارائه خدمات (با تاکید بر خدمات سلامت)
نظام بهره وری و نگهداشت تجهیزات، تاسیسات و فضای فیزیکی

بهبود مستمر فرایندها ی انجام کار و توسعه فناوری های اداری با هدف تسریع و تسهیل امور و -افزایش رضایتمندی(با تاکید بر خدمات سلامت)
ارزیابی و بهبود کیفیت ارائه خدمات
اعتبار بخشی در موسسات
بهبود فرایندهای ارائه خدمات
چالش های توسعه برنامه ریزی در واحدهای بهداشتی درمانی
فضیلت سازمانی
نظام ارزیابی عملکرد

-تامین مالی
بودجه ریزی عملیاتی
پوشش همگانی ارائه خدمات ( با تاکید بر خدمات سلامت)
تنوع بخشی درآمد در سازمان ها
چالش های تامین منابع مالی پایدار
حسابداری تعهدی در نظام سلامت
روش های جذب منابع مالی غیر دولتی
مدیریت منابع و خرید راهبردی سلامت
مشارکت مالی عادلانه مردم، بیمه ها و دولت

-تجاری سازی دانش با رویکرد اقتصاد دانش بنیان
چالش های حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم
دانشگاه نسل سوم، کارآفرینی و اشتغال
مدلهای ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه تجربیات موفق
نوآوری و تجاری سازی دانش

-توسعه و کارآفرینی در بسترهای آموزشی
توسعه هدفمند و ماموریت گرای آموزش

-توسعه گردشگری و بازاریابی خدمات (با تاکید بر خدمات سلامت)
مدل های جذب گردشگران سلامت در صنعت گردشگری
سیستم ارائه خدمات به گردشگران سلامت
جذب سرمایه در جهت ارایه خدمات به گردشگران
نگرش های نوین در بازاریابی خدمات

-جیره بندی در نظام سلامت
ارزیابی فن اوری سلامت در حوزه دارو ،تجهیزات ، فرایند ها و خدمات و...
پزشک خانواده و نظام ارجاع
سطح بندی در نظام ارائه خدمات سلامت

-صیانت از حقوق شهروندی و تقویت فرهنگ جهادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
پاسخگویی به انتظارات غیر طبی گیرندگان خدمات سلامت
تدوین و ترویج کدهای اخلاقی در حوزه سلامت
حقوق مردم در نظام سلامت و سازوکارهای قانونی احقاق حقوق آنها
مدل های جبران خسارات وارده به شهروندان در اثر قصوردر ارائه خدمات(با تاکید بر خدمات سلامت)
مدیریت رفتار سازمانی

فرهنگ سازی ارتقای خدمات الکترونیکی و مدیریت اطلاعات( با تاکید بر اطلاعات سلامت در بین -کارکنان نظام سلامت و مردم)
امنیت اطلاعات
بایگانی الکترونیک و چالش های پیش رو(پرونده الکترونیک سلامت)
بهترین تجارب اجرایی در سلامت الکترونیک
سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی
مدیریت دانش، فناوری و نوآوری
مراکز تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی
نقش مدیریت اطلاعات سلامت در تحول سلامت

-مدیریت بحران
افزایش ظرفیت بیمارستانی در بلایا با یکپارچه¬ سازی ظرفیت¬ها و قابلیت¬های برون ودرون بخشی نظام سلامت
بازیابی وکاهش آسیب پذیری تسهیلات سلامت در برابر بلایا بارویکرد توسعه پایدار(تحولی در راستای اقتصاد مقاومتی)
تجربه نگاری مدیران
طراحی وتوسعه سامانه¬ های ملی هشدار اولیه خطر بلایا
کارآیی واثربخشی دارو و تجهیزات پزشکی، غیرپزشکی دربلایا(باتأکید بر بیمارستان¬های صحرایی)
مدیریت مردم– محور سلامت در فوریت¬ها و بلایا