اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش بین المللی ورزش همگانی کشورهای جهان "دستاوردهای گذشته و برنامه های آینده در هزاره سوم قرن بیست و یکم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
فدراسیون ورزش های همگانی

تاریخ
از 1395/11/30 لغایت 1395/12/01