اطلاعات همایش

همایش
هفتمین همایش تاریخ مجلس (ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی «دوره های بیست و سوم و بیست و چهارم»)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
۳۳۱۲۵۵۱۵ - ۰۲۱

ایمیل
asnadlib@gmail.com
وب سایت www.hamayeshmajlis.com

برگزار کننده
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ
از 1396/09/13 لغایت 1396/09/13
• بررسی مهم ترین مصوبات مجلس بیست و سوم و بیست و چهارم
• مجلس و دولت ها
• مجلس و دربار
• مجلس و انتخابات
• مجلس و مسائل اجتماعی و فرهنگی
• مجلس و زنان
• مجلس و اقلیت های دینی
• مجلس و آب، محیط زیست و منابع طبیعی
• مجلس و نیروهای مسلح
• مجلس و سیاست خارجی
• رویارویی مجلس و نهضت اسلامی
• مجلس و اقتصاد
• مجلس و احزاب
• مجلس و نظام قضایی
• مجلس و مردم
• مجلس و کارگران
• مجلس و روستاها
• مجلس و بحران سیاسی
• اجلس و علما
• مجلس و مطبوعات
• مجلس و عشایر
• پایگاه طبقاتی نمایندگان مجلس
• سازمان داخلی مجلس (هیئت رئیسه، کمیسیون ها، کتابخانه، امور اداری، دیوان محاسبات و …)
• مناسبات مجالس بیست و سوم و بیست و چهارم با مجالس سنا
• لوایح قانونی در مجالس بیست و سوم و بیست و چهارم
• بررسی عملکرد مجلس بیست و سوم
• بررسی عملکرد مجلس بیست و چهارم
• مأخذشناسی مطالعات تاریخ مجلس