اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش بین المللی تفسیر هرمنوتیک کتب مقدس

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ
از 1395/12/07 لغایت 1395/12/09