اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن ماهي‌شناسي ايران

تاریخ
از 1394/02/16 لغایت 1394/02/17
-سيستماتيك و جغرافیای زيستي
-بیولوژی و اکولوژی
-مورفولوژی و کالبد شناسی
-ژنتیک و فیزیولوژی
-تنوع زیستی و حفاظت
-لارو شناسی، تکوین و تکامل
-ماهی شناسی کاربردی