اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تاریخ
از 1394/09/26 لغایت 1394/09/26
محور¬های اصلی همایش:
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
بیومکانیک و مهندسی ورزش
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
مدیریت ورزشی
محور¬های فرعی همایش:
۱ – ورزش در آموزش و پرورش
۲ – اقتصاد در ورزش
۳ – پزشکی ورزشی
۴ – تاریخ و فلسفه ورزشی
۵ – توریسم ورزشی
۶ – جامعه شناسی ورزشی
۷ – حقوق ورزشی
۸ – رسانه و ورزشی
۹ – هنر و ورزشی