اطلاعات همایش

همایش
نماز،هویت و جوانان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
056-32202280

ایمیل
salat_conf@birjand.ac.ir

برگزار کننده
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند

تاریخ
از 1397/09/28 لغایت 1397/09/28
• اخلاقی:
• نماز و تعالی اخلاق
• نماز و تقویت اراده
• نماز و فضایل اخلاقی
• نماز و حیات طیبه
• نماز و مسئولیت پذیری
• نماز و بازدارندگی از رذایل اخلاقی
• اجتماعی:
• نماز و هویت خانواده
• نماز و انسجام اجتماعی
• نماز و جامعه سالم
• نماز و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
• نماز و امنیت اجتماعی
• نماز و سرمایه اجتماعی
• نماز و سبک زندگی
• روانشناسی:
• نماز و هویت‌ فردی
• نماز و نیاز های فطری
• نماز و تربیت
• نماز و کاهش آسیب های روانشناختی
• نماز و بهزیستی معنوی
• نماز و خود تنظیمی
• عرفان اسلامی:
• نماز و تعالی روح
• اسرار عرفانی نماز
• نماز و انسان کامل
• نماز و سلوک عارفانه