اطلاعات همایش

همایش
یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
Publicrel@ut.ac.ir

برگزار کننده
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

تاریخ
از 1397/02/18 لغایت 1397/02/19
ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و راههای تامین مالی کشاورزی، اقتصاد آب در بخش کشاورزی (بازار آب، آب مجازی، حسابداری و نرخگذاری آب، بهره‌وری و فضای کسب و کار در کشاورزی، سیاست‌های راهبردی توسعه کشاورزی، صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، مزیت‌های نسبی، سیاست‌های تجاری و توسعه تجارت محصولات کشاورزی، تشکل‌ های کشاورزی توسعه زنجیره تولید، بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی، ریسک، بیمه و مدیریت جامع ریسک در کشاورزی