اطلاعات همایش

همایش
نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
087-33668511

ایمیل
Strawberry@uok.ac.ir

برگزار کننده
دامشگاه کردستان

تاریخ
از 1397/02/19 لغایت 1397/02/20
– آبیاری توت فرنگی
– آفات و بیماری های توت فرنگی
– به زراعی و به نژادی توت فرنگی
– تاثیر تنش های محیطی بر عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی
– کشت بافت و بیوتکنولوژی توت فرنگی
– برداشت و انبارمانی توت فرنگی
– اقتصاد و بازاریابی توت فرنگی
– فرآوری توت فرنگی
– اهمیت غذایی و دارویی توت فرنگی