اطلاعات همایش

همایش
سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
agrobreedcongress@gmail.com

برگزار کننده
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تاریخ
از 1397/06/13 لغایت 1397/06/15
زراعت: اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی
به نژادی گیاهان زراعی
زیست فناوری گیاهان زراعی
نظام‌های زراعی (زراعت ارگانیک، کشاورزی پایدار ...)
تنش‌های محیطی در گیاهان زراعی
بهره‌وری و کارایی مصرف آب در گیاهان زراعی
روش‌های نوین در تولید محصولات زراعی
علف‌های هرز و مدیریت آن‌ها
حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی
تغییر اقلیم و مدل سازی گیاهان زراعی
زراعت و اصلاح گیاهان دارویی
گیاهان زراعی جدید و فراموش شده
فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی
سیستم های های تولید زراعی ارگانیک و کم نهاده