اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گیلان

تاریخ
از 1396/12/19 لغایت 1396/11/20
آموزش و بهره‎وری نیروی کار در بخش کشاورزی
اهمیت تولید و ترویج در بخش کشاورزی
تغییر اقلیم، مهاجرت و توسعه روستایی
اقتصاد کشاورزی و سیاست های کلان
بازاریابی و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی
مزیت های نسبی، سیاست تجاری و توسعه تجارت محصولات کشاورزی
فرصت‎ها و چالش‎های ناشی از برجام بر بخش کشاورزی
مدیریت و بهره‎وری آب در بخش کشاورزی
نقش تشکل‎ها و تعاونی کشاورزی در توسعه کشاورزی
آثار زیست محیطی توسعه کشاورزی
کسب و کار و کارآفزینی در کشاورزی با استفاده از علوم کشارزی
آموزش و ترویج کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار