اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی علوم ورزشی با تاکید بر یافته های کاربردی در ورزش

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ
از 1396/12/02 لغایت 1396/12/03
مدیریت ورزشی
زنان و ورزش
فیزیولوژی ورزشی
حقوق ورزشی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
کودکان و ورزش
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
تربیت بدنی و چاقی

ورزش در سنین پیری

طراحی تمرین در حوزه قهرمانی

ورزش و معلولین