اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی پایداری کسب و کار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ
از 1395/10/07 لغایت 1395/10/07
-نظریات پایداری کسب و کار.
-الگو ها و مدلهای پایداری کسب و کار.
-مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)
-مسئولیت اجتماعی اشتراکی (SSR)
-نمایه ها، شاخص ها و ابزارهای سنجش پایداری کسب و کار.
-گزارشگری پایداری کسب و کار
-تجربیات پایداری کسب و کار
-اقتصاد مقاومتی و پایداری
محورهای فرعی و تخصصی همایش:
ارائه مدل های علمی وکاربردی در خصوص پایداری کسب وکار و مسئولیت اجتماعی در سازمان های ایرانی.
گسترش مفهوم پایداری کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در حوزه های مختلف مدیریتی، همچون:
مدیریت استراتژیک پایدار
مدیریت تولید و عملیات پایدار
مدیریت بازاریابی و تبلیغات پایدار
مدیریت منابع انسانی پایدار
مدیریت زنجیره تامین پایدار
مدیریت مالی و سرمایه گذاری پایدار
مدیریت تکنولوژی پایدار
مدیریت فناوری اطلاعات پایدار
مدیریت گردشگری پایدار

بررسی فرصت ها و تهدیدات کسب و کارهای پایدار در کشور در ابعاد سه گانه:
اقتصادی-مالی
اجتماعی-قانونی
محیطی- اکولوژیک
ارایه راه کار و مدل برای طراحی و توسعه شاخص ها ، نمایه ها و جوایز ملی پایداری کسب و کار
بررسی تحلیلی تجربیات پایداری کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در سازمانهای ایرانی
بررسی محتوایی تحقیقات دانشگاهی و دانشجویی کشور در زمینه پایداری کسب و کار و مسئولیت اجتماعی
پایداری کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در اسناد بالا دستی و چشم اندازهای برنامه ای کشور
بررسی نقش و وظایف دولت و سایر نهادهای حکومتی در پایداری کسب و کارهای کشور
معرفی یا پیشنهاد سازمانها، مراکز و انجمن های فعال در زمینه پایداری کسب و کار در کشور