اطلاعات همایش

همایش
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
agrobreedcongress@gmail.com

برگزار کننده
انجمن علوم زراعت واصلاح نباتات ايران

تاریخ
از 1395/06/09 لغایت 1395/06/11
· زراعت: اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی
· گياهان زراعي جديد و فراموش شده
· به نژادي گياهان زراعي
· بهره وری و کارایی مصرف آب
· زيست فناوري گياهان زراعي
· حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی
· نظام های زراعی (زراعت ارگانیک، کشاورزی پایدار...)
· تنش هاي محیطی در گیاهان زراعی
· روش های نوین تولید محصولات زراعی
· زراعت و به نژادی گياهان دارويي
· علف­های هرز و مدیریت آن ها
· فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی
· تغییر اقلیم و مدل سازی گیاهان زراعی