اطلاعات همایش

همایش
دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ
از 1395/02/22 لغایت 1395/02/23
ظرفيت هاي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و صنايع وابسته و راههاي تامين مالي کشاورزي
اقتصاد آب (بازار، آب مجازي، حسابداري آب، نرخگذاري آب کشاورزي)
بهره وري و کسب وکار در بخش کشاورزي: چالش ها و راهبردها
سياستهاي راهبردي توسعه کشاورزي، صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست
مزيت هاي نسبي، سياست هاي تجاري و توسعه تجارت محصولات کشاورزي
توانمندسازي تشکلها در بخش کشاورزي و توسعه زنجيره تامين و ارزش
ريسک، بيمه کشاورزي و مديريت جامع ريسک در کشاورزي
صنايع تبديلي و تکميلي، توسعه روستايي و اقتصاد کشاورزي
تغيير اقليم، مهاجرت و توسعه روستايي
خدمات کشاورزي و توسعه کشاورزي
تحليل فضايي توسعه کشاورزي
اقتصاد نوآوري و دانش بنيان در کشاورزي
کشاورزي پسا تحريم و کشت فراسرزميني
اقتصاد کشاورزي و سياستهاي کلان اقتصادي
تقاضا براي مواد غذايي، امنيت غذايي و توسعه کشاورزي