اطلاعات همایش

همایش
همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو

تعداد مقالات
0

همراه
09363637590

تلفن ثابت
051-35003207

ایمیل
info@elmconf.ir
وب سایت www.elmconf.ir/fa

برگزار کننده
دانشگاه تهران

تاریخ
از 1397/06/14 لغایت 1397/06/14
• محورهاي عام:
• نقد و بررسي پيشينة پژوهش در زمينة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• چالش‏هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• نظريه‏پردازي و الگوسازي در زمينة پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• محورهاي ويژه:
• پيگيري بنيان‏ها و مباني علمي و فراعلمي نظريات علمي حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
• پژوهش‏هاي نوين در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
• راهبردها و چگونگي كاربرد ارزش‏هاي ديني و فرهنگ بومي در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
• مديريت:
• مديريت كارآفريني و بنيان‏هاي فراعلمي آن
• مديريت مالي و بنيان‏هاي فراعلمي آن
• مديريت توليد و بنيان‏هاي فراعلمي آن
• مديريت بازرگاني و بازاريابي و بنيان‏هاي فراعلمي آن
• مديريت دولتي ، بنيان‏ها و ارزش‏ها
• مديريت صنعتي، بنيان‏ها و ارزش‏ها
• آينده‏پژوهي در مديريت و مباني فراعلمي آن
• تحول فرهنگي و اخلاق در سيستم‏هاي مديريت اطلاعات
• مديريت و كارآفريني در دانشگاه كارآفرين و ارزش‏آفرين
• مباني فلسفي مديريت اسلامي
• روش‏هاي غني‏سازي فرهنگ سازماني
• مباني فلسفي سازمان ها و نظريه هاي سازماني
• نقد و بررسي مباني فلسفي و ارزشي در نظريه هاي مديريت
• اخلاق سازماني
• مديريت اسلامي، تجربه هاي موفق
• مديريت سبز
• انگيزش و روش‏هاي آن
• مباني انسان شناختي در نظريه هاي مديريت
• اقتصاد:
• خصوصي سازي و توسعه پايدار، مباني و ارزش‏ها
• سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه‏ي اقتصادي
• راهنكارهاي امنيت سرمايه‏گذاري درالگوي بومي ـ‌ارزشي
• بنيان‏ها و مباني سلامت نظام اداري و نقش آن در توسعة اقتصادي
• راهنكارهاي مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مباني فراعلمي آن
• آسيب‏شناسي توسعه اقتصادي با رويكرد بومي ـ ارزشي
• بسترهاي فرهنگي توسعه اقتصادي پايدار
• اخلاق حرفه اي و توسعه پايدار
• رابطه نظريه‏هاي اجتماعي اـ اقتصادي با قضاوت‏هاي ارزشي
• ماهيت رفتارهاي اقتصادي
• رابطه آموزه هاي اسلامي با علم و اقتصاد
• مباني فلسفي ارزشي نظريه هاي اقتصادي
• چارچوب هاي كلان نظريه هاي اقتصاد اسلامي
• تأثير ديدگاه‏هاي انسان‏شناختي در نظريه‏هاي اقتصادي
• نقش پيش‏فرض‏هاي ارزشي در نظريات اقتصادي
• ارزش و عقلانيت در رفتارهاي اقتصادي
• ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد
• ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد كلان
• ارزش ها در كاركردهاي علم اقتصاد
• انسان اقتصادي
• مباني رفتارهاي اقتصادي در اقتصاد خرد و كلان
• عدالت اقتصادي
• روش هاي نهادينه سازي
• فرهنگ محيط زيست
• پيش شناخت ها نسبت به انسان و تأثير آن بر نظريات اقتصادي
• اهداف و غايات نظريات اقتصادي
• بنيان هاي فلسفي و فراعلمي نظريه هاي اقتصادي معاصر
• پژوهش هاي نوين در حوزة اقتصاد و مباني فراعلمي آن
• علوم تربيتي:
• پيشينة فلسفة تعليم و تربيت
• مباني انسان شناختي نظريه هاي تعليم و تربيت
• ماهيت نظرية تربيتي
• نقد و بررسي مباني تعليم و تربيت ماركسيستي علوم تربيتي
• اهداف تعليم و تربيت در مكاتب مختلف تربيتي
• تفكر شرقي و فلسفة تعليم و تربيت
• مباني نظريات پراگماتيستي در تعليم و تربيت
• بنيادهاي فلسفي رفتارگرايي
• مباني فلسفة ي نظرية بازسازي در تعليم و تربيت
• نظريات پديدارشناسانه در تربيت و مباني آن
• نقش فلسفة تعليم و تربيت در تحول نظام آموزش و پرورش
• ترسيم چشم انداز تحول از ديدگاه فلسفة تعليم و تربيت
• برنامه ريزي آموزشي
• اصول تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام
• اهداف تعليم و تربيت اسلامي
• مباني فلسفي نظريه هاي يادگيري
• عوامل موثر در تربيت
• مباني درمان ناهنجاري ها
• نقش تعليم و تربيت ارزش ها در توسعه پايدار
• تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پايدار
• فلسفه و دين:
• پيشينه پژوهش پيرامون پيوندهاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• ويژگي هاي علم شناسي پوزيتويستي
• ديدگاه پوزيتويست ها پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• ويژگي‏هاي علم نزد پوپر و عقلانيت انتقادي
• ديدگاه پوپر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• علم شناسي كوهن
• ديدگاه كوهن پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• پيشينۀ پژوهش در پيوند جامعه و معرفت
• بررسي انديشه‏هاي ماركس، ديلتاي، نيچه، شلر و مانهايم در جامعه‏شناسي معرفت
• نقد و بررسي برنامه قوي در جامعه شناسي معرفت
• بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در هرمنوتيك
• هرمنوتيك
• بررسي انديشه‏هاي شلايرماخر و ديلتاي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در ديدگاه گادامر
• بررسي انديشه‏هاي نيچه پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• بررسي انديشه‏هاي هايدگر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• بررسي انديشه‏هاي هوركهايمر، آدورنو و فيلسوفان نظرية انتقادي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• ديدگاه هابرماس پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• ديدگاه فوكو پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• ديدگاه ليوتار پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• بررسي مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ از ديدگاه سنّت گرايان
• چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• نسبي گرايي در فلسفۀ علم
• نسبي گرايي در جامعه شناسي معرفت
• نسبي گرايي هرمنوتيك
• نسبي گرايي پست مدرن
• خودستيزي
• گفتمان گريزي
• پسروي علمي
• ديگر چالش‏هاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• راهكارهاي برون رفت از چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• تفكيك ميان علوم در بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• اعتقاد به اصل مشترك
• اعتقاد به روابط غيرعلّي ميان علم و ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• بازنگري در اهداف علم
• برهم كنش دوسويه علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• حوزه‏هاي مجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
• حوزه‏هاي غيرمجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ