اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی کشت سلول و بافت گیاهی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

تاریخ
از 1395/02/29 لغایت 1395/02/30
رویان زایی پیکری و تولید بذر مصنوعی گیاهان
کشت سلول و بافت گیاهی و بهینه سازی آن
ریزازدیادی و پرآوری گیاهان
کشت سلول و بافت، تولید فرآورده های زیستی
زیست فناوری کشت پروتوپلاست