اطلاعات همایش

همایش
اولین دوره همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیم بر تولیدات گیاهی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علوم کشاورزی

تاریخ
از 1395/06/18 لغایت 1395/06/19
– تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک
– تغییراقلیم، تولیدات زراعی و باغی و راهبردها
– تنش‌های غیرزنده مرتبط با تغییر اقلیم و تأتیر آن بر گیاه
– تنش‌های زنده مرتبط با تغییر اقلیم و تأثیر آن بر گیاه
– به‌نژادی و معرفی گیاهان جدید در راستای تغییر اقلیم