اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی قرآن و حقوق

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

تاریخ
از 1395/07/28 لغایت 1395/07/28
قرآن و حقوق عمومی
قرآن و حقوق جزا و جرم شناسی
قرآن و حقوق بشر، شهروندی و تکالیف شهروندان
قرآن و حقوق بین الملل
قرآن و قواعد حقوقی
قرآن و آئین دادرسی، اصول محاکمات و ادله اثبات دعوا
قرآن و حقوق خصوصی