اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش معناداری زندگی در ساحت علم و دین

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/05
1) معنای زندگی در ساحت علم و دین از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی
2) معنای زندگی در ساحت علم و دین در حکمت و عرفان اسلامی
3) مدل تاثیر علم دینی بر زندگی اسلامی
4) معنای زندگی در ساحت علم و دین در اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
5) معنای زندگی از منظر ادیان ابراهیمی
6) رابطه سلامت و معنویت و نقش آن در معناداری زندگی
7) دیگر موضوعات مرتبط با عنوان همایش