اطلاعات همایش

همایش
ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شیراز

تاریخ
از 1395/08/05 لغایت 1395/08/06
-ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

توسعه و ترویج راهبردهای نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شرایط تغییرات اقلیمی
مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، حوزه های آبخیز و زیست بوم های حساس
خشکسالی و راهبردهای مقابله و سازگاری با آن
جهت دهی برنامه های ترویج در راستای اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل
بازنگری و بازاندیشی در حیطه فعالیت ها و مسئولیت های نظام ترویج
نقد راهبردها، سیاست ها و رهیافت های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
تحولات ساختاری و کارکردی بخش دولتی و غیردولتی نظام ترویج
شناخت و معرفی گروه های هدف و مخاطبان جدید در برنامه های ترویج
بهره گیری از دانش بومی در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و منابع تولید
حمایت نظام ترویج و ارائه خدمات مشاوره ای به گروه های خاص (زنان، جوانان، عشایر، بهره برداران از منابع طبیعی و ...)
تجارب عملی موفق در برنامه های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

-آموزش کشاورزی و محیط زیست

مدیریت دانش و فناوری در نظام های آموزش کشاورزی و محیط زیست
رویکردهای نوین در نظام آموزش کشاورزی با تأکید بر آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای
وظایف و مسئولیت های نظام آموزش کشاورزی در حفاظت از محیط زیست
تجاری سازی، توسعه فضای کسب و کار و آموزش بهره برداران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
آموزش و ایجاد صلاحیت های مورد نیاز در جوانان روستایی
آموزش و توسعه رفتارهای محیط زیست گرا
توسعه منابع انسانی از طریق توانمندسازی و ظرفیت سازی
آموزش و توسعه اخلاق محیط زیست در جامعه
توسعه فناوری های نوین ارتباطات و آموزش الکترونیک در آموزش های کشاورزی و محیط زیست
بازنگری و نقد برنامه های درسی آموزش متوسطه و عالی کشاورزی در کشور
تجارب عملی موفق در برنامه های آموزش کشاورزی

-مدیریت پایدار روستایی
اشتغال، کارآفرینی و توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی
برنامه ریزی توسعه روستایی با توجه به شرایط تغییر اقلیم
امنیت غذایی و کاهش فقر در جامعه روستایی
حکمرانی روستایی و روش ها و الگوهای مربوط به آن
الزامات پایداری معیشت در مناطق روستایی
تقویت و توسعه ساختار مدیریت روستایی در کشور
توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی
بهسازی، بازسازی و ساماندهی مناطق روستایی
توسعه و تقویت تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی
توسعه و حمایت از اعتبارات خرد و کسب و کارهای کوچک در مناطق روستایی
تجارب عملی موفق در مدیریت پایدار روستایی