اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر

تاریخ
از 1395/07/07 لغایت 1395/07/08
-به باغی تاکستان ها
-اصلاح،بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
-فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
-تغییر اقلیم و علوم محیطی
-علوم اقتصادی،بازاریابی و تجارت
سایر موارد مرتبط با انگور و فرآورده های آن