اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دسترسی سریع تاریخ های مهم اطلاعات کنفرانس دانش

تاریخ
از 1395/02/22 لغایت 1395/02/23
-جایگاه و نقش مکانیزاسیون کشاورزی در تولید
-فناوری های نوین در مکانیزاسیون کشاورزی
-شناخت موانع و چالش ها در راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
-مکانیزاسیون کشاورزی و کشاورزی دقیق
-مکانیزاسیون خاک ورزی و کاشت در کشاورزی حفاظتی
-مکانیزاسیون برداشت و پس از برداشت محصولات زراعی و باغی
-نقش مکانیزاسیون کشاورزی در کاهش مصرف آب
-مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار
-مدیریت ضایعات و پسماندها در کشاورزی
-مدیریت و بهره وری سیستم ها در مکانیزاسیون کشاورزی
-نقش انرژی های نو و تجدید پذیر در کشاورزی
-مکانیزاسیون جنگل و مرتع
-مکانیزاسیون نیشکر
-استاندارد سازی در مکانیزاسیون کشاورزی
-اقتصاد مکانیزاسیون، انتقال و پذیرش فناوری
-نقش و جایگاه مکانیزاسیون در دامپروری و افزایش بهره وری
-جایگاه و نقش مکانیزاسیون در شیلات و آبزیان
-مکانیزاسیون و آمایش سرزمین با تاکید بر طرح احیای 550 هزار هکتاری استان خوزستان
-نقش و جایگاه مکانیزاسیون کشاورزی در کاهش ریزگرد ها
-طراحی و ارزیابی پروژه های مکانیزاسیون