اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاریخ
از 1395/07/28 لغایت 1395/07/29
-مزیت نسبی و اقتصاد گیاهان دارویی ارگانیک
-استانداردهای مورد نیاز تولید گیاهان دارویی ارگانیک
-نهاده‌های مجاز در کشت ارگانیک
-تغذیه گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای با کودهای آلی و زیستی
-مدیریت آفات و بیماری گیاهان دارویی در کشت ارگانیک
-استفاده از محرک‌های غیرشیمیایی و تنش‌ها در گیاهان
-تشکیل متابولیت‌های ثانویه در کشت‌های درون شیشه‌ای با رویکرد ارگانیک
-بررسی اکوتیپ‌های بومی بر اساس مارکرهای مورفولوژیکی و ملکولی
-کاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنایع غذایی
-مصرف گیاهان دارویی در علوم دام و آبزیان
-کاربرد گیاهان دارویی در فیزیولوژی پس از برداشت