اطلاعات همایش

همایش
نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فنی و حرفه ای

تاریخ
از 1395/09/11 لغایت 1395/09/11
زراعت اصلاح نباتات و ژنتیک
آفات و حشره شناسی
بیماری های گیاهی
تنش های زنده و غیر زنده
ماشین آلات کشاورزی
فیزیولوژی گیاهی
خاکشناسی
آبیاری
اقتصاد کشاورزی
تکنولوژی بذر
ترویج و آموزش کشاورزی
جنگل داری
اقتصاد کشاورزی
صنایع غذایی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
هواشناسی کشاورزی
تولیدلت گیاهی
اگرواکولوژی
فضای سبز
مرتعداری توسعه کشاورزی
کشاورزی پایدار
کشاورزی ارگانیک
بیوشیمی گیاهی
مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی
کاربرد علوم بین رشته ای در علوم کشاورزی
و سایر علوم مرتبط با کشاورزی