اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی مدیریت فرآیند و رهبری سازمان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشکده مدیریت سماء

تاریخ
از 1395/08/24 لغایت 1395/08/24
بخش اول :
– تئوری های مدیریت فرآیندهای سازمانی
– الگوهای مدیریت فرآیندهای سازمانی در دنیا
– الگوهای تجربه شده و موفق مدیریت فرآیندهای سازمانی در کشور ایران
بخش دوم :
– رابطه مدیریت فرآیندهای سازمانی با برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان
– رابطه مدیریت فرآیندهای سازمانی با ساختارهای نظری و عملی سازمان
– رابطه مدیریت فرآیندهای سازمانی با مدیریت رفتار سازمانی ؛( انگیزه، شخصیت، تصمیم گیری،رهبری، ارتباطات، تعارض،فرهنگ سازمانی)
– رابطه مدیریت فرآیندهای سازمانی با مدیریت منابع انسانی ؛(تامین، ارزیابی،آموزش، پرداخت)
– رابطه مدیریت فرآیندهای سازمانی با کارکرد های سازمانی ؛(تولید،بازاریابی،IT و …)