اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های باستان شناسی

تعداد مقالات
45

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
راهنماي تهيه و شرايط ارسال مقالات علمي در دوفصلنامه «پژوهش هاي باستان شناسي مدرّس»
ـ پژوهش هاي باستان¬شناسي مدرّس،‌ دوفصلنامة تخصصي انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشگاه تربيت مدرّس است. در اين مجلّه،‌ مقالات علمي،‌ تحليلي،‌ پژوهشي و توصيفي در زمينه¬هاي باسـتان¬شـناسي،‌ تاريخ هنر، مطالعـات ميان¬رشـته¬اي و باسـتان¬سنجي‌ به چاپ خواهند رسيد.
ـ مقالات ارسالي نبايد قبلاً در جاي ديگري منتشر شده باشند.
ـ مقالات پس از ارزیابی و تأیيد هيأت داوران به چاپ خواهند رسيد. هيأت داوران در پذيرش يا عدم پذيرش مقالات آزاد است.
ـ مقاله بايد داراي بخشهاي چكيده (حداكثر 200 كلمه) و‌ واژگان كليدي فارسی،‌ چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی، مقدمه،‌ بحث اصلي،‌ نتيجه گيري،‌ پي نوشت (در صورت لزوم) و فهرست منابع باشد.
ـ در بخش چكيده فارسي و انگليسي،‌ بايد به اهداف،‌ روش تحقيق و نتيجه اشاره شود.
ـ پي نوشتها بايد در انتهاي مقاله، پس از نتيجه¬گيري و قبل از فهرست منابع ذكر شوند.
ـ مقاله بايد به صـورت فايل رايـانه¬اي و با برنامة Word 2003 يا Word 2007، حداكثر در 25 صـفحه (با احتسـاب تمام بخش¬هاي مقاله) به آدرس پست الكترونيك مجله به نشاني Arch.modares@yahoo.com ارسال شود. پس از تأیيد اوليه مقاله،‌ لازم است دو نسخه از آن به آدرس تهران،‌ تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد،‌ دانشگاه تربيت مدرّس،‌ دانشكده علوم انساني،‌ دفتر گروه باستان شناسي،‌ مجلة پژوهش¬هاي باستان شناسي مدرّس ارسال شود. عنوان كامل مقاله،‌ نام و نام خانوادگي نگارنده يا نگارندگان،‌ سمت و رتبه علمي ايشان،‌ آدرس پست الكترونيكي و شماره تلفن بايد در صفحه¬اي جداگانه به همراه اصل مقاله فرستاده شود.
ـ تصاوير مقالات بايد مستند و غيرتزئيني باشند و به صورت JPEG با وضوح 300 تهيه شوند. ذكر منبع تصاوير الزامي است و باید در متن مقاله، درون پرانتز به تصاویر ارجاع داده شود. همة تصاویر در پایان مقاله آورده شوند. همچنین یک فایل جداگانه از تصاویر (خارج از برنامه Word) به همراه مقاله ارسال شود.
ـ به همراه مقالات ترجمه شده،‌ بايد اصل مقاله و مشخصات كتابشناسي آن ارسال شود.
ـ ارجاع مقالات بايد به شيوة درون متني و داخل پرانتز شامل (نام خانوادگي نويسنده،‌ سال انتشار: شماره صفحه) باشد و در انتهاي مقاله نيز در بخش فهرست منابع،‌ به ترتيب حروف الفبا (بر اساس نام خانوادگي نگارنده) مشخصات كامل كتابشناسي منبع ذكر شود.
روش ذكر منابع در انتهاي مقاله به صورت زير است:
كتاب: نام خانودگي نگارنده،‌ نام نگارنده،‌ نام و نام خانوادگي ساير نگارندگان،‌ (سال انتشار)،‌ عنوان كتاب (ایتالیک)،‌ جلد، نام مترجم يا مصحح، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر.
مقاله: نام خانودگي نگارنده،‌ نام نگارنده،‌ نام و نام خانوادگي ساير نگارندگان،‌ (سال انتشار)، «عنوان مقاله»،‌ نام مجلّه (ایتالیک)، شماره مجلّه،‌ ترتیب انتشار و نوبت چاپ، شماره صفحات مقاله در مجلّه.