اطلاعات نشریه

نشریه
دانش انتظامی کردستان

تعداد مقالات
142

کانال تلگرام

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

تلفن همراه
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
فصلنامه دانش انتظامی کردستان