اطلاعات نشریه

نشریه
دانش انتظامی کردستان

تعداد مقالات
142

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
فصلنامه دانش انتظامی کردستان