اطلاعات نشریه

نشریه
دانش انتظامی گیلان

تعداد مقالات
126

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
 

مقالات ارسالی لازم است، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در راستای سه حوزه "نظم ، امنیت و اشتغال" بوده و واجد شرایط زیر باشند:

 -  مقالات پژوهشی که حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان باشند.

 -  مقالات نظری و تالیفی که شامل بررسی و تحلیل انتقادی موضوع علمی است.

 -  مقاله ارسالی لازم است قبلا در نشریه ­های داخلی و خارجی، سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده باشد.

  مقاله های ارسالی مورد ارزیابی حداقل دو داور که از طرف هیأت تحریریه تعیین می­ شوند، قرار می ­گیرند

  و پذیرش نهایی مشروط به تایید هیأت تحریریه است