دانش انتظامی همدان

دانش انتظامی همدان

تعداد کل مقالات : 69 مقاله

 

فصلنامه دانش انتظامی همدان

 

نشانی: همدان.  میدان باباطاهر.  بلوار شهدای نیروی انتظامی.  دفتر تحقیقات کاربردی

صندوق پستی:6513645696

سامانه یکپارچه نشریات ناجا

www.journals.police.ir

تلفن:  2182105 (081)

نمابر: 2182659 (081)

E-mail: dt.hamedan@police.ir