اطلاعات نشریه

نشریه
تاریخ شفاهی

تعداد مقالات
35

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

محورهای فصلنامه

ــ مبانی نظری و عملی تاریخ شفاهی؛
ــ روش‌شناسی و روش تحقیق در تاریخ شفاهی؛
ــ تاریخ شفاهیِ موضوعات مهم تاریخ معاصر ایران؛
ــ سهم تاریخ شفاهی در پژوهش‌های تاریخ معاصر؛
ــ تاریخ شفاهی و انقلاب اسلامی؛
ــ گرايش هاي جديد در مطالعات تاریخ شفاهی؛
ــ نقد و بررسی کتب منتشر شده در تاریخ شفاهی؛
ــ معرفي نشريات حوزه تاریخ شفاهی؛
ــ آسیب‌شناسی تاریخ شفاهی؛
ــ گزارش همایش ها و نشست های تخصصی.

 

شرایط پذیرش مقاله

ــ مطالب ارسالي بايد متناسب با حوزه فعاليت فصلنامه باشند؛
ــ مقالات پژوهشي بايد دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و اطلاعات کتاب‌شناسی معتبر باشند؛
ــ فصلنامه از انتشار گزارش، يادداشت و مانند اينها، در کمتر از سه صفحه استقبال می‌کند؛
ــ چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشي يا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشي نيز در صفحه اول درج گردد؛
ــ مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگر يا مجموعه مقالات همايش‌ها و مجامع علمي منتشر شده یا به طور هم­زمان به مجلات دیگری برای چاپ ارسال شده باشند؛
ــ چنانچه مقاله‌اي خارج از اين ضوابط باشد، قبل از ارائه به گروه داوران، از فهرست موارد بررسي حذف خواهد شد.

 

اهداف فصلنامه

ــ كمك به ارتقاء و تعميق سطح دانش در زمينه تاریخ شفاهی؛

ــ هم‌افزایی بین علاقمندان حوزه تاریخ شفاهی.