اطلاعات نشریه

نشریه
جستارهایی در زبان و ادبیات عرب

تعداد مقالات
33

کانال تلگرام

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

تلفن همراه
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
جستارهایی در زبان وادبیات عرب
دو فصلنامه علمی – تخصصی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی/ دانشگاه تربیت مدرس

راهنماي تدوین و شرایط پذیرش مقاله

مقدمه
دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی، پس از اخذ مجوز رسمی از کمیته ناظر بر نشریات علمی کشور و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، از تاریخ 17/9/94 به چاپ و نشر مقالات علمی- تخصصی مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی می‌پردازد. این مجله وابسته به انجمن دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس و زیر نظر هیأت مدیره و هیأت تحریریه محترم و براساس مقررات کمیسیون بررسی اعتبار نشریات دانشگاهی کشور فعالیت می‌کند.

محورهای پذیرش مقاله
هر موضوعی که مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی باشد می‌تواند در قلمرو پژوهشی مجله جای گیرد؛ از جمله: زبان و فرهنگ عربی، ادبیات تطبیقی و مطالعات بینارشته‌ای، نقد، نظریات و انواع ادبی، تبارشناسی ادبی، آموزش زبان عربی و...
مقالاتی که به زبان عربی باشند در اولویت داوری و انتشار قرار خواهند گرفت.

شیوه نامه نگارش مقاله
▪ شیوه تنظیم مقاله:
- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- نام نویسنده (یا نویسندگان) در وسط صفحه و زیر عنوان چکیده نوشته شود. مرتبۀ علمی و محل اشتغال (نام مؤسسه علمی) نویسنده (یا نویسندگان) زیر اسامی، سمت راست ذکر شود. نام نویسنده مسئول با ستاره مشخص گردد و نشانی الکترونیکی نویسندۀ مسؤول در پاورقی آورده شود.
- چکیده حداکثر 15 سطر، به هر دو زبان فارسی و عربی باشد.
- کلید واژگان حداکثر 5 کلمه باشد.
- مقدمه شامل سؤالات، فرضیات، پیشینه تحقیق، مآخذ کلی و روش کار می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.
- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.
- مقاله باید شامل نتیجه‌گیری باشد.
- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله بياید.
-مسؤولیت صحت وسقم مقاله به لحاظ علمی وحقوقی به عهده¬ی نویسندگان مقالات می‌باشد.
-مجله جستارهایی در زبان وادبیات عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می¬دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
- کتاب‌نامه
- تصویرها، جدول ها و نمودارها با مشخصات دقیق در صفحات جداگانه آورده ‌شود.
- در هر مقاله، فاصله بین سطرها 15/1 سانتی‌متر و حاشیه از دو طرف و از زیر و زبر 3 سانتی‌متر باشد و مقاله باید با فرمت word و سایز 12 و قلم (فونت) B Nazanin برای مقالات فارسی و Traditional Arabic برای مقالات عربی، با تنظیم پاورقی¬ها و پی‌‌نوشت¬ها و فهرست منابع ارسال شود.
--متون عربی که به عنوان شاهد مثال شعری و یا نثری در مقالات فارسی آورده می شود باید به صورت ایتالیک و با فرمت عربی مجله تنظیم گردد.
▪ نحوه تنظیم ارجاعات
- ارجاعات درون متنی باید داخل پرانتز به ترتیب نام خانوادگی نویسنده «شهرت»، سال و صفحه ذکر شود. مثال (پروینی، 1391: ص62).
- ارجاعات به کتاب در کتاب‌نامه
نام خانوادگی (شهرت)، نام، (سال انتشار)، «نام کتاب»، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.
- ارجاعات به مجله در کتاب‌نامه
نام خانوادگی نویسنده (شهرت)، نام نویسنده، (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام ویراستار، نام مجموعه مقالات محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات.
- ارجاعات به سایت¬های اینترنتی
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی)، «عنوان و موضوع»، نام و آدرس سایت اینترنتی.
-بین نشانه¬های نگارشی و کلمه پیشین نباید فاصله¬ای باشد. مثلا اگر نقطه را در پایان جمله بگذاریم باید آن را به کلمه پیشین چسبانید. اما اگر پرانتز یا گیومه¬ای باز کنیم باید آن دو را به کلمه¬ی بعد چسباند، و چنانچه پرانتز وگیومه را ببندیم باید آنها را به کلمه پیشین چسبانید. مثال درست:
(هلال، 1960م: 20)؛ «هذا الموضوع یمکن أن...»؛ جاء الحق وزهق الباطل (الإسراء: 81)
مثال نادرست:
( الفاخوری ، 1990 م : ص 15 )؛ و « هذه الظاهرة یمکن أن...
-واوهای عطف و کلمات پس از آن در مقالات فارسی با فاصله و در مقالات عربی بدون فاصله نگاشته شود. فارسی مثل: مجید و یونس و قاسم آمدند، عربی مثل: حسین وعلی ومحمد حضروا معا.
-نیم¬فاصله حتما رعایت شود و برای رعایت آن حتما با دو کلید ctrl space + انجام شود.
-برای جدا کردن ارجاع¬ها و مراجع درون متنی مقاله، علامت نقطه ویرگول (؛) نهاده می¬شود. مانند: (فروخ، 1986م: 10؛ الفاخوری، 2000م: 40)
-برای نقل قول مستقیم از نشانه گیومه فرانسوی « » و برای بیان نام¬ها و واژه ها و عبارت¬های خاص از علامت گیومه انگلیسی" " استفاده می¬شود، مثل: رمان"الشحاذ" لنجیب محفوظ؛ دراسة وتحلیل.
-منابع موجود در پایان مقاله نیازی به شماره¬گذاری ندارند. فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس ترتیب الفبایی نام نویسندگان می¬آید.

ملاحظات
1- مقاله باید حاصل کار نویسنده آن باشد. 2- مقاله یا چکیده آن نباید در نشریه دیگری چاپ شده باشد. 3- مقاله نباید قبلاً یا همزمان برای ارزیابی به مجله دیگری ارسال شده باشد یا بشود. 4- هر گونه مسؤولیت علمی و اخلاقی مربوط به تحقیق و مطالب مقاله با نویسنده مقاله است. (فرم مربوط به تعهد موارد فوق باید با امضای نویسنده اصلی همراه با مقاله ارسال شود.) 5- حق ویراستاری برای مجله زبان و ادبیات عربی محفوظ است. 6- تأیید مقاله برای چاپ، مشروط به نتیجه ارزیابی داوران و نظر هیأت تحریریه است. 7- مقاله نباید از 20 صفحه استاندارد نشریه بیشتر باشد. 8- زبان مقاله می‌تواند فارسی یا عربی باشد.
اینجانب نویسنده (اصلی) مقاله............................................... ضمن قبول مسؤولیت کامل در خصوص مراعات اصول اخلاقی و صحت علمی مطالب مندرج در مقاله، مواد زیر را ضمانت می‌کنم:
1- مقاله ........................................... یا چکیده آن در هیچ نشریه‌ای به چاپ نرسیده است. 2- مقاله....................................... قبل یا همزمان با ارسال به مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس به هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و تا زمان اعلام پاسخ نهایی از سوی مجله یاد شده به هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.