اطلاعات نشریه

نشریه
جستارهایی در زبان و ادبیات عرب

تعداد مقالات
33

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
جستارهایی در زبان وادبیات عرب
دو فصلنامه علمی – تخصصی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی/ دانشگاه تربیت مدرس

راهنماي تدوین و شرایط پذیرش مقاله

مقدمه
دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی، پس از اخذ مجوز رسمی از کمیته ناظر بر نشریات علمی کشور و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، از تاریخ 17/9/94 به چاپ و نشر مقالات علمی- تخصصی مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی می‌پردازد. این مجله وابسته به انجمن دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس و زیر نظر هیأت مدیره و هیأت تحریریه محترم و براساس مقررات کمیسیون بررسی اعتبار نشریات دانشگاهی کشور فعالیت می‌کند.

محورهای پذیرش مقاله
هر موضوعی که مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی باشد می‌تواند در قلمرو پژوهشی مجله جای گیرد؛ از جمله: زبان و فرهنگ عربی، ادبیات تطبیقی و مطالعات بینارشته‌ای، نقد، نظریات و انواع ادبی، تبارشناسی ادبی، آموزش زبان عربی و...
مقالاتی که به زبان عربی باشند در اولویت داوری و انتشار قرار خواهند گرفت.

شیوه نامه نگارش مقاله
▪ شیوه تنظیم مقاله:
- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- نام نویسنده (یا نویسندگان) در وسط صفحه و زیر عنوان چکیده نوشته شود. مرتبۀ علمی و محل اشتغال (نام مؤسسه علمی) نویسنده (یا نویسندگان) زیر اسامی، سمت راست ذکر شود. نام نویسنده مسئول با ستاره مشخص گردد و نشانی الکترونیکی نویسندۀ مسؤول در پاورقی آورده شود.
- چکیده حداکثر 15 سطر، به هر دو زبان فارسی و عربی باشد.
- کلید واژگان حداکثر 5 کلمه باشد.
- مقدمه شامل سؤالات، فرضیات، پیشینه تحقیق، مآخذ کلی و روش کار می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.
- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.
- مقاله باید شامل نتیجه‌گیری باشد.
- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله بياید.
-مسؤولیت صحت وسقم مقاله به لحاظ علمی وحقوقی به عهده¬ی نویسندگان مقالات می‌باشد.
-مجله جستارهایی در زبان وادبیات عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می¬دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
- کتاب‌نامه
- تصویرها، جدول ها و نمودارها با مشخصات دقیق در صفحات جداگانه آورده ‌شود.
- در هر مقاله، فاصله بین سطرها 15/1 سانتی‌متر و حاشیه از دو طرف و از زیر و زبر 3 سانتی‌متر باشد و مقاله باید با فرمت word و سایز 12 و قلم (فونت) B Nazanin برای مقالات فارسی و Traditional Arabic برای مقالات عربی، با تنظیم پاورقی¬ها و پی‌‌نوشت¬ها و فهرست منابع ارسال شود.
--متون عربی که به عنوان شاهد مثال شعری و یا نثری در مقالات فارسی آورده می شود باید به صورت ایتالیک و با فرمت عربی مجله تنظیم گردد.
▪ نحوه تنظیم ارجاعات
- ارجاعات درون متنی باید داخل پرانتز به ترتیب نام خانوادگی نویسنده «شهرت»، سال و صفحه ذکر شود. مثال (پروینی، 1391: ص62).
- ارجاعات به کتاب در کتاب‌نامه
نام خانوادگی (شهرت)، نام، (سال انتشار)، «نام کتاب»، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.
- ارجاعات به مجله در کتاب‌نامه
نام خانوادگی نویسنده (شهرت)، نام نویسنده، (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام ویراستار، نام مجموعه مقالات محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات.
- ارجاعات به سایت¬های اینترنتی
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی)، «عنوان و موضوع»، نام و آدرس سایت اینترنتی.
-بین نشانه¬های نگارشی و کلمه پیشین نباید فاصله¬ای باشد. مثلا اگر نقطه را در پایان جمله بگذاریم باید آن را به کلمه پیشین چسبانید. اما اگر پرانتز یا گیومه¬ای باز کنیم باید آن دو را به کلمه¬ی بعد چسباند، و چنانچه پرانتز وگیومه را ببندیم باید آنها را به کلمه پیشین چسبانید. مثال درست:
(هلال، 1960م: 20)؛ «هذا الموضوع یمکن أن...»؛ جاء الحق وزهق الباطل (الإسراء: 81)
مثال نادرست:
( الفاخوری ، 1990 م : ص 15 )؛ و « هذه الظاهرة یمکن أن...
-واوهای عطف و کلمات پس از آن در مقالات فارسی با فاصله و در مقالات عربی بدون فاصله نگاشته شود. فارسی مثل: مجید و یونس و قاسم آمدند، عربی مثل: حسین وعلی ومحمد حضروا معا.
-نیم¬فاصله حتما رعایت شود و برای رعایت آن حتما با دو کلید ctrl space + انجام شود.
-برای جدا کردن ارجاع¬ها و مراجع درون متنی مقاله، علامت نقطه ویرگول (؛) نهاده می¬شود. مانند: (فروخ، 1986م: 10؛ الفاخوری، 2000م: 40)
-برای نقل قول مستقیم از نشانه گیومه فرانسوی « » و برای بیان نام¬ها و واژه ها و عبارت¬های خاص از علامت گیومه انگلیسی" " استفاده می¬شود، مثل: رمان"الشحاذ" لنجیب محفوظ؛ دراسة وتحلیل.
-منابع موجود در پایان مقاله نیازی به شماره¬گذاری ندارند. فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس ترتیب الفبایی نام نویسندگان می¬آید.

ملاحظات
1- مقاله باید حاصل کار نویسنده آن باشد. 2- مقاله یا چکیده آن نباید در نشریه دیگری چاپ شده باشد. 3- مقاله نباید قبلاً یا همزمان برای ارزیابی به مجله دیگری ارسال شده باشد یا بشود. 4- هر گونه مسؤولیت علمی و اخلاقی مربوط به تحقیق و مطالب مقاله با نویسنده مقاله است. (فرم مربوط به تعهد موارد فوق باید با امضای نویسنده اصلی همراه با مقاله ارسال شود.) 5- حق ویراستاری برای مجله زبان و ادبیات عربی محفوظ است. 6- تأیید مقاله برای چاپ، مشروط به نتیجه ارزیابی داوران و نظر هیأت تحریریه است. 7- مقاله نباید از 20 صفحه استاندارد نشریه بیشتر باشد. 8- زبان مقاله می‌تواند فارسی یا عربی باشد.
اینجانب نویسنده (اصلی) مقاله............................................... ضمن قبول مسؤولیت کامل در خصوص مراعات اصول اخلاقی و صحت علمی مطالب مندرج در مقاله، مواد زیر را ضمانت می‌کنم:
1- مقاله ........................................... یا چکیده آن در هیچ نشریه‌ای به چاپ نرسیده است. 2- مقاله....................................... قبل یا همزمان با ارسال به مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس به هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و تا زمان اعلام پاسخ نهایی از سوی مجله یاد شده به هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.