پانزده خرداد

پانزده خرداد

تعداد کل مقالات : 200 مقاله

فصل نامه ۱۵ خرداد

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر سيد حميد روحانى
سردبير: دكتر مظفر نامدار

دبير سرويس فلسطين: عليرضا سلطانشاهى

ناشر: ‌بنياد تاريخ پژوهى و دانشنامه انقلاب اسلامي

تهران، خيابان ديباجي جنوبي‏، خيابان شهيد تسليمي، خيابان شهيد نماززاده‏، كوچه دادآفرين، پلاك ٨ 

صندوق پستی:  ٧٣٨٥ - ١٩٣٩٥

تلفن: ۵-۲۲۵۷۹۱۹۲

نمابر: ۲۲٧٦١٢٦٤  

سایت نشریه: http://www.iranemoaser.com

ایمیل نشریه: info@iranemoaser.ir