اطلاعات نشریه

نشریه
پانزده خرداد

تعداد مقالات
200

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

فصل نامه ۱۵ خرداد

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر سيد حميد روحانى
سردبير: دكتر مظفر نامدار

دبير سرويس فلسطين: عليرضا سلطانشاهى

ناشر: ‌بنياد تاريخ پژوهى و دانشنامه انقلاب اسلامي